بخش ها

  عملیات

irWindowsVPS 4
شروع از 175,000 تومان ماهانه
۴۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه (قابل ارتقا)
100 گیگابایت فضای SSD
تا ۲ هسته
2 گیگابایت حافظه RAM
irWindowsVPS 5
شروع از 245,000 تومان ماهانه
۴۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه (قابل ارتقا)
100 گیگابایت فضای SSD
2 هسته
3 گیگابایت حافظه RAM
irWindowsVPS 6
شروع از 285,000 تومان ماهانه
500 گیگابایت ترافیک ماهانه (قابل ارتقا)
100 گیگابایت فضای SSD
2 هسته
4 گیگابایت حافظه RAM
irWindowsVPS 7
شروع از 385,000 تومان ماهانه
600 گیگابایت ترافیک ماهانه (قابل ارتقا)
100 گیگابایت فضای SSD
4 هسته
6 گیگابایت حافظه RAM
irWindowsVPS 8
شروع از 475,000 تومان ماهانه
700 گیگابایت ترافیک ماهانه (قابل ارتقا)
100 گیگابایت فضای SSD
6 هسته
8 گیگابایت حافظه RAM