بخش ها

  عملیات

WindowsVPS 4
شروع از 210,000 تومان ماهانه
1500 گیگابایت ترافیک ماهانه (قابل ارتقا)
100 گیگابایت فضای SSD
تا ۲ هسته
2 گیگابایت حافظه RAM
WindowsVPS 5
شروع از 245,000 تومان ماهانه
1500 گیگابایت ترافیک ماهانه (قابل ارتقا)
100 گیگابایت فضای SSD
2 هسته
3 گیگابایت حافظه RAM
WindowsVPS 6
شروع از 305,000 تومان ماهانه
1700 گیگابایت ترافیک ماهانه (قابل ارتقا)
100 گیگابایت فضای SSD
2 هسته
4 گیگابایت حافظه RAM
WindowsVPS 7
شروع از 395,000 تومان ماهانه
1900 گیگابایت ترافیک ماهانه (قابل ارتقا)
100 گیگابایت فضای SSD
4 هسته
6 گیگابایت حافظه RAM
WindowsVPS 8
شروع از 485,000 تومان ماهانه
2000 گیگابایت ترافیک ماهانه (قابل ارتقا)
100 گیگابایت فضای SSD
6 هسته
8 گیگابایت حافظه RAM